છોકરીઓને ક્યારેય નિવસ્ત્ર નહાવું જોઈએ નહીં, કારણ જાણીને હેરાન થઈ જશો..,

colejgirls
colejgirls

મહિલાઓ ઘણીવાર નિવસ્ત્ર સ્નાન કરતી હોય છે,પણ પદ્મપુરાણમાં સ્નાન સાથે જોડાયેલા કેટલાક નિયમો બતાવવામાં આવ્યા છે જે શ્રી કૃષ્ણે જાતે જ તેમની ગોપીઓને કહ્યું હતું કે આપણે બધા નગ્ન થઈને સ્નાન કરીએ છીએ પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ ના કહેવા પ્રમાણે આપણે ક્યારેય આવું કામ ન કરવું જોઈએ. પદ્મપુરાણની અંદર નગ્ન સ્નાન કરવું પ્રતિબંધિત અને પાપ માનવામાં આવે છે.

શ્રી કૃષ્ણ છોકરીઓને પૂછે છે કે જ્યારે તે નગ્ન હતી અને પાણીમાં ગઈ, ત્યાં કોઈ શરમ ન આવી. તેના જવાબમાં ગોપિયોએ કહ્યું કે તે સમયે અહીં કોઈ નહોતું. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તમે વિચારો છો કે હું ત્યાં ન હતો, પણ હું દરેક ક્ષણે દરેક જગ્યાએ હાજર છું. અહીં આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓ અને જમીન પર ચાલતા જીવોએ તમને નગ્ન જોયા. જો તમે નગ્ન થઈને પાણીમાં ગયા, તો પાણીમાં હાજર જીવોએ તમને નગ્ન જોયું, અને પાણીમાં નગ્ન થઈને પ્રવેશ કર્યો, પાણીમાં હાજર વરૂણદેવ તમને નગ્ન જોયા. અને અહીં તેનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું. અને તમે તે માટે પાપનો સહભાગી બનો છો.

પદ્મ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે જેમાં શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓ નગ્ન થઇ નદીમાં સ્નાન કરી રહી હતી. અને પછી કૃષ્ણ તેમના કપડા ચોરી કરી લીધા હતા, ગોપીઓ કૃષ્ણને તેમના કપડાં પાછા આપવા વિનંતી કરે છે. પણ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તમારા કપડાં ઝાડ પર છે, પાણીમાંથી બહાર આવીને કપડાં લઇ લો. નગ્ન હોવાથી, તે અન્યાયી રીતે પાણીની બહાર આવવા અસમર્થ હતી તે આ રીતે કેવી રીતે બહાર આવી શકે.

Read More